ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΑΡΘΡΟ 13 Νομ. EE 2016/679)
ΕΡΓΟ LIVINGAGRO
Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ENI CBC MED 2014-2020

Αγαπητέ συμμετέχοντα,

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δίνονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών με ιδιαίτερη έμφαση στην επιστημονική έρευνα . Σύμφωνα με το GDPR, η διαδικασία των προσωπικών σας δεδομένων στο ερευνητικό έργο LIVINGAGRO θα σέβεται τις αρχές που τέθηκαν από την νομοθεσία σχετικά με GDPR και θα είναι στα πλαίσια της νομιμότητας, δικαιοσύνης, διαφάνειας. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο συλλέκτης δεδομένων είναι Δρ Παναγιώτης Καλαϊτζής (επιστημονικός υπεύθυνος LIVINGAGRO για την Ελλάδα), Τμήμα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών-Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, email: livingagro@maich.gr ή 2821035030.

Ο επεξεργαστής δεδομένων (DP) είναι Δρ Μπλαζάκης Κωνσταντίνος και είναι δυνατόν να επικοινωνήσετε μαζί του χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών-Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, 2821035057, livingagro@maich.gr

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλεχθούν και θα χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς: την πραγματοποίηση των επιστημονικών στόχων του έργου και συγκεκριμένα για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ορθών πρακτικών για τη βιωσιμότητα της παραγωγής, την προστασία της βιοποικιλότητας διακριτών οικοσυστημάτων, τη μεταφορά καινοτομίας και την αύξηση της κερδοφορίας για τους εμπλεκόμενους φορείς/τομείς.

ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΛΛΕΧΘΟΥΝ

Για τη διάρκεια ζωής του έργου θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΣΗΣ).

 • Όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και e-mail: για να επικοινωνήσετε με το ενδιαφερόμενο άτομο για τη διάρκεια του έργου και για να συγκεντρώσετε τη γνώμη του μέσω έρευνας, συνέντευξης και άλλων παρόμοιων μεθοδολογιών. Επιπλέον, αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη σύγκληση των θεμάτων στις συναντήσεις του έργου.
 • Φύλο: παρακολούθηση των θεμάτων φύλου, σύμφωνα με τη διάθεση του έργου.
 • Ηλικία: για την εκτίμηση του αριθμού των νέων που εργάζονται στη γεωργία (ελιά, αγρασική και βοσκότοποι).
 • Διεύθυνση, συντεταγμένη GPS: για την επιτόπια επίσκεψη που προβλέπεται από το έργο.
 • Εκπαιδευτικά προσόντα, εξειδίκευση: αξιολόγηση του επιπέδου εκπαίδευσης των μαθημάτων και εκτίμηση της αποδοχής τους σε καινοτομίες.
 • Οικογενειακή κατάσταση, αριθμός παιδιών, μέλη της οικογένειας που συμμετέχουν στην επιχείρηση / εκμετάλλευση: να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της γεωργικής παρέμβασης στην κοινωνία (μείωση της μετανάστευσης νέων από χωριά σε πόλεις κ.λπ.).
 • Πρώτη πηγή εισοδήματος, μέσο ετήσιο εισόδημα από την πρώτη πηγή εσόδων, Φύση της επιχείρησης (προσωπικός, οικογενειακός, συνεταιρισμός κ.λπ.), είδος επιχείρησης που σχετίζεται με την ελιά και το ελαιόλαδο (ελαιοκαλλιεργητής, ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου, επεξεργαστής τροφίμων), μέσος όρος ετήσιο εισόδημα: αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των ενδιαφερομένων και της δυνατότητάς του να εφαρμόζει καινοτομίες.
 • Συνολική έκταση του ελαιώνα, καλλιεργούμενη έκταση, ετήσια παραγωγή ελαιολάδου, οποιαδήποτε άλλη συγκεκριμένη χρήση, προσωπική κατανάλωση ή μάρκετινγκ, κ.λπ.: για να προσδιοριστεί ποιο είδος καινοτομιών θα μπορούσε να εφαρμοστεί.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, η νομική βάση της επεξεργασίας παρέχεται από το άρθρο. 6, παρ. 1, γράμμα ε) του GDPR, απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον (σκοποί επιστημονικής έρευνας). Τα δεδομένα είναι θεμελιώδη για το έργο και η απουσία συναίνεσης συνεπάγεται την αδυναμία συμμετοχής στο έργο.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή [περιλαμβάνει μόνο τη σχετική διαδικασία] χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ [για παράδειγμα ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κ.λπ.] Η πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα του έργου. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τους εταίρους του έργου κατά τη διάρκεια ζωής του έργου και για τα επόμενα πέντε χρόνια.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πέντε χρόνια μετά το τέλος του έργου, τα δεδομένα θα καταστραφούν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους συνεργάτες του έργου FORESTAS (Ιταλία), CNR (Ιταλία), ATM Consulting sas (Ιταλία), MAICH (Ελλάδα) για την επίτευξη των στόχων του έργου και των σχετικών στατιστικούς / επιστημονικούς σκοπούς. Τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε ανώνυμη μορφή, ψευδώνυμο ή με σαφήνεια. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός ΕΕ σε οργανισμούς που ανήκουν στο έργο. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν στη LARI (Λίβανος) και στο NARC (Ιορδανία) μετά την υπογραφή συμφωνίας για την εξασφάλιση του ίδιου επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχεται από τον GDPR.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η διάδοση των στατιστικών / επιστημονικών αποτελεσμάτων του έργου (όπως επιστημονικές εργασίες, δημιουργία αποθετηρίου, συμμετοχή σε συνέδρια…) είναι δυνατή μόνο χρησιμοποιώντας ανώνυμα ή συγκεντρωτικά δεδομένα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του GDPR, και συγκεκριμένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης [άρθρο 15 του GDPR]
 • Δικαίωμα διόρθωσης [άρθρο 16 του GDPR]
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα να ξεχαστεί») [άρθρο 17 του GDPR]
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας [άρθρο 18 του GDPR]
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων [άρθρο 20 του GDPR]
 • Δικαίωμα ένστασης [άρθρο 21 του GDPR].

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να ασκηθούν γραπτώς στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: livingagro@maich.gr

Σύμφωνα με το δικαίωμα διαγραφής, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ήδη για δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εκθέσεις δεν θα διαγραφούν.