Τι είναι το LIVINGAGRO;

 

Το «LIVINGAGRO - Cross Border Living Laboratories for Agroforestry- Εργαστήρια διασυνοριακής διαβίωσης για την Αγροδασοπονία» είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (90%) και Εθνικούς Πόρους (10%), και είναι αφιερωμένο στη συνάντηση/συγκέντρωση δημιουργών καινοτομιών και ενδιαφερόμενων φορέων για αμοιβαίες επωφελείς συνεργασίες που βασίζονται σε «ζωντανά εργαστήρια» (living labs) σχετικά με το πολυλειτουργικό σύστημα της ελιάς και τα βοσκοτόπια.

Αυτά τα «ζωντανά εργαστήρια» περιλαμβάνουν στενότερη συνεργασία μεταξύ ερευνητών και οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων ελαιοκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων και άλλων ενδιαφερόμενων στον τομέα της ελιάς και της αγρο-δασοπονίας.